CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RUSTIC DE L’ILLA DE MENORCA – Administración Local